DSA IC stands in solidarity with Haitians against military invasion by imperialist powers

Translated into Haitian Creole below / Tradwi an kreyòl ayisyen anba a

Translated into French below / Traduit en français ci-dessous

DSA International Committee stands in solidarity with the Haitian people and opposes all attempts by international actors to respond to ongoing unrest in Haiti with military intervention. Conditions on the country, including rising inflation and cuts to fuel subsidies, have produced eight consecutive weeks of mass mobilizations demanding the resignation of the unelected president Ariel Henry and the construction of a government of national unity to oversee free and fair elections with respect for Haiti’s sovereignty. Decades of interference by the Western imperialist bloc, including Canada, the United States, France, and others, have rendered Haiti’s state apparatus incapable of serving the needs of the Haitian people. This is the desired outcome of an international system invested in the continued denial of Haiti’s sovereignty as a nation and people.

Haiti cemented its liberation from French colonial rule in 1804, establishing the first Black republic in the world, the first independent state in the Caribbean, and the first nation to outlaw slavery totally and completely. It has been paying the price for expelling its European rulers ever since. Haitians played a pivotal role in the decolonization of the Americas in the 19th century, providing safe harbor for South American revolutionaries and formerly enslaved Africans, as well as weapons, soldiers, and sailors for the anti-colonial war effort abroad. For more than two centuries, Haiti has struggled for liberation from the empires of the West. Today’s conditions arise from the persistent efforts of the world’s neocolonial powers to suppress Haiti’s demands for freedom, and thus are a continuation of this colonial legacy.

Today, Haiti’s position within the capitalist world system is that of a peripheral zone where Western multinational corporations exploit free or cheap labor with impunity. This position allows for the seizure of land and minerals by foreign powers, as well as the replacement of domestic production with dependence on imports from abroad, mechanisms which underwrite the expansive wealth of the world’s dominant capitalist economies.

Following the assassination of President Jovenel Moise in July 2021, Prime Minister Ariel Henry received the backing of the Core Group, the foreign power bloc responsible for overseeing the administration of Haiti’s affairs, to be installed as his replacement. Henry’s government has suffered from a crisis of legitimacy since its birth. Contrary to claims that gangs of violent criminals are the decisive force driving Haiti’s unrest, Haitians are in the streets en masse to assert their right to self-governance by and for Haitians.

Foreign military intervention in Haiti will not be for the benefit of the Haitian people, but to preserve a Western agenda which has deliberately cast widespread poverty and illegitimate political leadership onto the Haitian people for the benefit of foreign powers. The people of Haiti are clear in their demands: Haitian-led solutions must prevail over the desires of the Western imperialist bloc which has already begun to deliver armored vehicles and other supplies for an impending armed invasion to crush the unruly Haitian masses.

DSA IC steadfastly supports the Haitian people as they face the advancing military forces of the United States and Canada. We echo the demands calling for the dissolution of the Core Group, an end to Western support for the unelected Ariel Henry government, and for Haitian sovereignty to be respected and upheld.


DSA IC ap kanpe an solidarite ak pèp Ayisyen kont envazyon militè pisans enperyalis yo

Komite Entènasyonal DSA ap kanpe an solidarite ak pèp ayisyen an e li opoze tout tantativ aktè entènasyonal yo fè pou reponn devan moblizasyon k ap kontinye ann Ayiti ak yon lòt entèvansyon militè. Kondisyon sou peyi a, ki gen ladan ogmantasyon enflasyon ak rediksyon nan sibvansyon gaz, te pwodui 8 semèn youn apre lòt mobilizasyon an mas ki mande demisyon prezidan Ariel Henry ki pa eli a. Mobilizasyon ap demann konstriksyon yon gouvènman inite nasyonal pou sipèvize eleksyon lib e jis ak respè pou yon Ayiti lib. Plizyè tan de entèferans pou blòk enperyalis Lwès la, ki gen ladan Kanada, Etazini, Lafrans, ak lòt peyi, fè aparèy leta Ayiti a pa kapab sèvi bezwen pèp ayisyen an. Se se yo vle. sistèm entènasyonal anba kontwol enperyalis yo envesti nan yon rezilta ki bay Ayiti a souverènte kòm yon nasyon ak pèp.

Ayiti te konstwi liberasyon li anba dominasyon kolonyal franse an 1804, komm premye repiblik Nwa nan mond lan, premye eta endepandan nan Karayib la, ak premye nasyon ki te entèdi esklavaj totalman e nèt. Depi lè sa a, li te peye pri pou mete mèt esklav Ewopeyen li yo deyò. Ayisyen te jwe yon wòl enpòtan nan dekolonizasyon Amerik yo nan 19yèm syèk la. Yo te bay revolisyonè Sid Ameriken yo ak ansyen esklav Afriken yo zam, sòlda, ak maren pou tout efò lagè anti-kolonyal yo. Pandan plis pase de syèk, Ayiti ap lite pou l libere anba anpi Lwès yo. Kondisyon jodi a soti nan efò pèsistan nan pisans neokolonyal nan mond lan pou siprime demand Ayiti pou libète, e konsa se yon kontinyasyon eritaj kolonyal sa a.

Jodi a pozisyon Ayiti nan sistèm mondyal kapitalis la se tankou yon zòn periferik kote kòporasyon miltinasyonal oksidantal yo eksplwate travay gratis oswa bon mache ak enpinite. Pozisyon sa a pèmèt pisans etranje volè tè ak mineral yo. Lenmi Ayiti ranplase pwodiksyon domestik la ak depandans sou enpòtasyon etrange, mekanis ki garanti richès ekspansif ekonomi kapitalis dominan nan mond lan.

Apre asasina Prezidan sousou Jovenel Moise an Jiyè 2021, Premye Minis Ariel Henry te resevwa sipò Core Group, blòk pouvwa etranje ki responsab pou sipèvize administrasyon zafè Ayiti a, pou l te enstale kòm ranplasman li. Gouvènman Henry a te soufri nan yon kriz lejitimite depi primyse jou. Kontrèman ak reklamasyon ke gang kriminèl vyolan yo se fòs desizif ki mennen pwoblem pou Ayiti, Ayisyen yo nan lari an mas pou revandike dwa yo genyen pou yo dirije pwòp tèt pou tout Ayisyen.

Entèvansyon militè etranje ann Ayiti pa pral nan benefis pèp ayisyen an, men pou konsève yon ajanda emperyalis ki fè espre jete povrete toupatou ak dirijan politik ilejitim sou pèp ayisyen an nan benefis pouvwa etranje yo. Pèp Ayiti a klè nan revandikasyon yo: solisyon dirije ayisyen yo dwe domine sou dezi blòk enperyalis lwès la ki te deja kòmanse delivre machin blende ak lòt pwovizyon pou yon envazyon ame k ap vini pou kraze mas ayisyen ki yo pa kapab kontwole.

DSA IC ap sipòte pèp ayisyen an avèk fòs devan reyalite fòs militè Etazini ak Kanada k ap avanse. Nou repete revandikasyon ki mande pou divòse Core Group a, yon fen nan sipò Etazini la pou gouvènman Ariel Henry ki pa eli a democraticman, epi pou yo respekte ak defann souverènte ayisyen an.


Le Comité International du DSA est solidaire des Haïtiens contre l’invasion militaire des pays impérialistes

Le Comité International du DSA est solidaire du peuple Haïtien et s’oppose à toutes les tentatives des entités internationaux de répondre aux manifestations en cours en Haïti par une invasion militaire. Les conditions sur l’ile, y compris l’augmentation de l’inflation et la réduction des subventions aux carburants, ont produit huit semaines consécutives de manifestations de masse exigeant la démission du président illégitime Ariel Henry et la construction d’un gouvernement d’union nationale pour superviser des élections libres et équitables en ce qui concerne la souveraineté d’Haïti. Des décennies d’ingérence du bloc impérialiste occidental, y compris le Canada, les États-Unis, la France et d’autres, ont rendu l’appareil d’État haïtien incapable de répondre aux besoins du peuple haïtien. C’est le résultat souhaité d’un système international investi dans le déni continu de la souveraineté d’Haïti en tant que nation et peuple.

La République d’Haïti s’est libérée en 1804 de l’assujettissement colonial français, établissant ainsi la première république noire au monde, le premier État indépendant des Caraïbes et la première nation à interdire sans équivoque l’esclavage. Depuis lors, Haïti paie le prix de l’expulsion de ses suzerains européens. Le rôle d’Haïti dans l’aide aux révolutionnaires sud-américains a été un moment charnière au 19e siècle. Haïti a fourni un refuge sûr à ces révolutionnaires ainsi que des esclaves libérés, en plus des armes à feu, des soldats et des marins, aux rebelles anticoloniaux d’Amérique du Sud. Depuis plus de deux siècles, Haïti lutte pour se libérer des empires de l’Occident. Les conditions en Haïti aujourd’hui sont causées par les puissances coloniales qui cherchent à continuer à refuser les cris d’Haïti pour la liberté. Ainsi, les conditions actuelles sont une continuation de cet héritage colonial.

Aujourd’hui, la position d’Haïti au sein du système mondial capitaliste est celle d’une zone périphérique où les multinationales occidentales exploitent en toute impunité une main-d’œuvre gratuite ou peu coûteux. Cette position permet la confiscation de terres et de minerais par des puissances étrangères, ainsi que le remplacement de la production nationale par une dépendance aux importations de l’étranger, mécanismes qui entretiennent la richesse expansive des économies capitalistes dominantes du monde.

À la suite de l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, le Core Group, chargé de superviser l’administration des affaires d’Haïti, a soutenu le Premier ministre Ariel Henry en remplacement de Moïse. Depuis sa conception, le gouvernement d’Henry a subi une crise de légitimité. Contrairement aux affirmations selon lesquelles les gangs de criminels violents sont la force décisive à l’origine des troubles en Haïti, les Haïtiens sont dans la rue pour affirmer leur droit à l’autonomie gouvernementale par et pour les Haïtiens.

L’intervention militaire étrangère en Haïti ne sera pas au profit du peuple haïtien, mais pour préserver un programme occidental qui a délibérément rejeté la pauvreté généralisée et un régime politique illégitime sur le peuple haïtien au profit des puissances étrangères. Le peuple haïtien est clair dans ses revendications : les solutions dirigées par les Haïtiens doivent l’emporter sur les désirs du bloc impérialiste occidental qui a déjà commencé à livrer des véhicules blindés et d’autres fournitures pour une invasion armée imminente afin d’écraser les masses haïtiennes indisciplinées.

DSA IC soutient fermement le peuple haïtien alors qu’il affronte l’avancée des forces militaires des États-Unis et du Canada. Nous soutenons les demandes appelant à la dissolution du Core Group, à la fin du soutien occidental au gouvernement non élu d’Ariel Henry, et les revendications appelant au respect et au maintien de la souveraineté haïtienne.